Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Vize

Vize de intrare în Republica Moldova

 

Este posibil să aveţi nevoie de o viză pentru a intra în Republica Moldova. Verificații aici dacă aveți nevoie de viză.

 

Viza de intrare în Republica Moldova poate fi obținută la orice ambasadă sau consulat al Republicii Moldova în străinătate.

 

Alternativ puteți obține o viză online - e-Visa (viza electronică).

 

 

e-Visa este o modalitate convenabilă alternativă vizelor eliberate de misiunile diplomatice. Puteţi solicita şi recepţiona viza online direct de pe pagina evisa.gov.md/

 

Orice altă informație privind vizele de intrare în Republica Moldova o găsiți aici.

 

Dreptul la muncă şi şedere

 

Cetăţenii străini şi apatrizi, ce vor să se angajeze în câmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să obţină permis de muncă de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, din cadrul Ministerului Economiei.

 

Pentru acordarea dreptului la muncă, angajatorul sau reprezentantul legal al acestuia va depune la Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă următoarele acte:

 

 • demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei adresat Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă;
 • cererea-chestionar a lucrătorului imigrant;
 • copia avizului favorabil eliberat de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă;
 • copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificat de înregistrare a întreprinderii, extrasul recent din Registrul de Stat al întreprinderilor, Registrul de stat al organizaţiilor neguvernamentale, sau autorizaţia de activitate/licenţă, după caz);
 • actele ce confirmă activitatea întreprinderii (certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune conform legislaţiei în vigoare);
 • contractul individual de muncă, în original;
 • actul de identitate naţional al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului, cu menţiunile corespunzătoare privind trecerea frontierei de stat, şi copia acestuia;
 • copia actului de studii sau a unui alt document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă, tradusă în limba română, legalizată sau apostilată;
 • certificatul medical tip şi certificatul medical ce confirmă lipsa HIV/SIDA, în original;
 • actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia proprietarului/ contract de locaţiune/ contract de vânzare-cumpărare);
 • o fotografie color, 50×60 mm, realizată pe fundal alb;
 • cazierul judiciar din ţara de origine, tradus în limba română, legalizat sau apostilat.

În vederea prelungirii dreptului la muncă pentru un nou termen, angajatorulsau reprezentantul legal al acestuia va depune la Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă următoarele acte:

 • demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei adresat Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă privind prelungirea dreptului la muncă;
 • copia permisului de şedere provizorie în scop de muncă;
 • copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificat de înregistrare a întreprinderii, extrasul recent din Registrul de Stat al întreprinderilor, Registrul de stat al organizaţiilor neguvernamentale sau, autorizaţia de activitate/licenţă, după caz);
 • actele ce confirmă activitatea întreprinderii (certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune conform legislaţiei în vigoare);
 • contractul individual de muncă, în original;
 • actul de identitate naţional al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului, cu menţiunile corespunzătoare privind trecerea frontierei de stat, şi copia acestuia;
 • copia actului de studii sau a unui alt document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă, tradusă în limba română, legalizată sau apostilată;
 • certificatul medical tip şi certificatul medical ce confirmă lipsa HIV/SIDA, în original;
 • actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia proprietarului/ contract de locaţiune/ contract de vânzare-cumpărare);

 

Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă: www.anofm.md

 

Dreptul la şedere mai mare de 90 de zile

 

Cetăţenii străini care planifică să se afle pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 90 de zile, urmează să obţină de la Biroul Migraţie şi Azil adeverinţa de imigrant.

 

Pentru aceasta, cetăţeanul străin sau apatrid va depune la Biroul Migraţie şi Azil (bulevardul Ştefan cel Mare 124, Chişinău),următoarele acte:

 

 • certificatul medical privind starea sănătăţii şi rezultatele testului medical HIV/SIDA, în original
 • copia paşaportului şi a anexei la paşaport ce conţine viza cu termen valabil
 • copia buletinului de identitate al soţului/soţiei
 • copia adeverinţei de căsătorie sau de divorţ
 • avizul argumentat al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (pentru cei sosiţi la muncă)
 • copia contractului de muncă, pentru imigranţi sosiţi la muncă
 • consimţământul autentificat notarial al persoanei ce acordă spaţiul locativ
 • copia actului de studii
 • 3 fotografii, 5x6 mm
 • chitanţa ce confirmă achitarea taxei de stat

 

Ulterior obţinerii adeverinţei de imigrant, cetăţeanul străin sau apatrid urmează să-şi perfecteze permisul de şedere la Ministerul Dezvoltării Informaţionale.

 

Permisul de şedere se eliberează în baza următoarelor acte:

 

Permis de şedere pe motiv familial

 • paşaportul naţional, în original
 • adeverinţa de imigrant, în original
 • certificatul de căsătorie, copia
 • certificatul de naştere a copiilor de până la 18 ani, copia
 • buletinul de identitate al soţului/soţiei, copia
 • testul medical HIV/SIDA, copia
 • contractul de locaţiune vizat de către notar, copia
 • certificatul medical privind grupa sangvină

 

Permis de şedere pentru muncă

 • certificatul despre starea sănătăţii şi rezultatele la proba de anticorpi HIV/SIDA (originalul)
 • copia paşaportului şi anexei la paşaport + ştampila înregistrării la DVP al MAI şi viza cu termen valabil
 • copia adeverinţei de căsătorie(divorţ)
 • copia buletinului de identitate al soţului (soţiei)
 • avizul argumentat al Oficiului Forţei de Muncă(pentru cei sosiţi la muncă)
 • copia contractului de muncă, pentru imigranţi sosişi la muncă
 • consimţămîntul în scris al persoanei ce acordă spaţiul locativ autentificat notarial
 • copia actului de studii, specialitate
 • 3 fotografii 5x6
 • chitanţa despre achitarea taxei de stat

 

Pentru informaţii suplimentare accesaţi: www.mai.gov.md, www.mdi.gov.md.

 

Reguli vamale

 

Persoanele fizice au dreptul să introducă pe teritoriul Republicii Moldova obiecte de patrimoniu cultural doar dacă prezintă Serviciului Vamal:

 

 • autorizaţia eliberată de autoritatea competentă a statului de expediere care să ateste provenienţa, proprietarul şi scopul în care obiectele valoroase sunt transportate peste hotare,
 • respectării măsurilor de politică economică a Republicii Moldova,
 • certificatul ce confrimă achitarea taxelor vamale de import
 • declaraţia vamala completată.

 

În cazul în care autorităţile vamale au suspiciuni că obiectul transportat prezintă valoare culturală, iar persoana fizică infirmă acest lucru, va fi permisă trecerea bunului menţionat, cu condiţia prezentării ulterioare a autorizaţiei eliberate de către Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova care va stabili costul şi valoarea de patrimoniu cultural.

 

Persoanele fizice nu au dreptul să scoată de pe teritoriul Republicii Moldova obiecte cu valoare culturală. Alte obiecte de valoare în domeniul artei, literaturii, ştiinţei, culturii şi religiei pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova dacă sunt însoţite de autorizaţia eliberată de Ministerul Culturii şi Turismului prin care este specificat costul obiectului şi se confirmă faptul că acesta nu prezintă valoare culturală.

 

Introducerea şi scoaterea valutei

 

Forma de declarare Suma în valută străină sau echivalentul în monedă naţională
Declaraţie scrisăLa intrareLa ieşire
Opţionalsume de până la 10.000 Eurosume de până la 10.000 Euro
Obligatoriusume de peste 10.000 Eurode la 10.000 până la 50.000 Euro (*)

 

(*) vor fi prezentate organelor vamale: (1) actele ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova; (2) şi/sau permisiunea pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de băncile licenţiate; (3) şi/sau autorizaţia pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberată de Banca Naţională a Moldovei.

 

Introducerea în Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi a numerarului/cecurilor de călătorie în valută străină nu este limitată.

 

Persoanele fizice sunt obligate să declare în scris organelor vamale sumele ce depăşesc 10.000 de Euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.

 

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul Serviciului Vamal al Republicii Moldova: www.customs.gov.md