Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Achitarea serviciilor consulare se efectuează pe contul bancar al Ambasadei în Euro. Taxa consulară se încasează anticipat, pînă la efectuarea acţiunii consulare. Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea dovezii de achitare sau transfer. Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu se acceptă.

Rechizitele bancare ale Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos:

Banca: ABN-AMRO
Cont bancar: 0407365907
Cod IBAN: NL 66 ABNA 0407365907
Beneficiar: Embassy of Moldova

 

Pe ordinul de plată sau transfer bancar se vor indica expres numele și prenumele beneficiarului serviciului consular.

Aprobat prin Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 privind
taxele consulare, cu modificările ulterioare şi
prin Ordinul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene
nr. 17-b-16 din 30.01.2019
în vigoare din 01.02.2019

 

Cuantumul taxelor consulare și plăților
pentru acoperirea cheltuielilor aferente la prestarea serviciilor consulare
de către Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos

 

Nr.
d/o
Serviciul consularTaxa consulară
(EUR)
Taxa aferentă
(EUR)
Cuantumul total
(EUR)
I. Perfectarea vizelor
1Tip B - viză de tranzit40040
2Tip C - viză de scurtă şedere60060
3Tip D - viză de lungă şedere80080
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente
1Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv15020170
2Eliberarea titlului de călătorie20525
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10515
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective30020320
3Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10515
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova50050
5Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova10010
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie50050
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie502070
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă25020270
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani502070
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei15020170
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv20525
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv201030
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii:
a) în numele persoanei fizice
b) în numele persoanei juridice

30
60

0
0

30
60
2Legalizarea semnăturilor de pe documente (declarație)10010
3Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele (pentru o pagină)202
4Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele (pentru o pagină)10515
5Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

20

10
15

0

0
0

20

10
15
6Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10010
7Alte acte notariale50050
VI. Supralegalizarea consulară
 Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
a) pentru persoane fizice
b) pentru persoane juridice


35
60


10
10


40
70
VII. Alte acţiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova301040
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte301040

 

Plata pentru servicii consulare nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

 • cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Notă: Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.