Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Achitarea serviciilor consulare se efectuează pe contul bancar al Ambasadei în Euro. Taxa consulară se încasează anticipat, pînă la efectuarea acţiunii consulare. Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea dovezii de achitare sau transfer. Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu se acceptă.

Rechizitele bancare ale Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos:

Banca: ABN-AMRO
Cont bancar: 0407365907
Cod IBAN: NL 66 ABNA 0407365907
Beneficiar: Embassy of Moldova

 

Pe ordinul de plată sau transfer bancar se vor indica expres numele și prenumele beneficiarului serviciului consular.

 

Aprobat prin Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 privind taxele consulare, cu modificările ulterioare şi

prin Ordinul Ministerului Afacerilor externa și Integrării Europene

nr. 17-b-16 din 30.01.2019

 în vigoare din 01.02.2019

 

 

Cuantumul taxelor consulare și plăților
pentru acoperirea cheltuielilor aferente la prestarea serviciilor consulare
de către Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos

 

Nr.

d/o

Serviciul consular

Taxa
consulară

(EUR)

Taxa

aferentă

(EUR)

Cuantumul total

(EUR)

I. Perfectarea vizelor

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

0

20

2

Tip B - viză de tranzit

40

0

40

3

Tip C - viză de scurtă şedere

60

0

60

4

Tip D - viză de lungă şedere

80

0

80

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente

1

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova

40

11+43*

94

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova pentru copiii cu vârsta de până la 12 ani

40

10+33*

83

2

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova

30

9+7*

46

3

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv

150

20+8*

178

4

Eliberarea titlului de călătorie

20

5

25

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

1

Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective:

-        Depunerea cererii în temeiul art. 12 alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

-        Depunerea cererii în temeiul art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

 

10

 

 

10

 

5+6*

 

 

5+25*

 

21

 

 

40

 

2

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

300

20

320

3

Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10

5

15

4

Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

50

0

50

5

Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

10

0

10

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

50

0

50

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

50

20

70

2

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

250

20

270

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

50

20

70

4

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

150

20

170

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

20

5

25

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

20

10

30

V. Îndeplinirea actelor notariale

1

Autentificarea procurii:

 

 

 

 

a)   în numele persoanei fizice

30

0

30

 

b)   în numele persoanei juridice

60

0

60

2

Autentificarea testamentului

30

0

30

 

 

 

 

 

3

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

100

5

105

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)

50

5

55

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10

0

10

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele (pentru o pagină)

2

0

2

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele (pentru o pagină)

10

5

15

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

 

 

 

 

a)   certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

20

0

20

 

b)   certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie

10

0

10

 

c)   certificarea timpului (datei) prezentării documentului

15

0

15

9

Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)

20

0

20

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10

0

10

11

Întocmirea protestelor de mare

30

0

30

12

Asigurarea probelor

50

0

50

13

Alte acte notariale

50

0

50

VI. Supralegalizarea consulară

 

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

 

 

 

 

a)   pentru persoane fizice

30

10

40

 

b)   pentru persoane juridice

60

10

70

VII. Alte acţiuni consulare

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova:

 

-        Solicitarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului și extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

-        Solicitarea certificatului privind starea civilă

-        Solicitarea certificatului privind capacitatea matrimonială

-        Solicitarea altor documente

30

 

30

30

30

10+6*

 

10+4*

10+8*

10

46

 

44

48

40

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte

30

10

40

* taxă percepută de Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

    

Plata pentru servicii consulare nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

 • cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Notă: Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.